วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

คณะกรรมการค้ดเลือก 2556

26 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ตรวจติดตามโรงเรียน ตชด บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นของปี 2556